තනියම වැවක් හදන හේ කුවින්ටි මාමා නම් විය

Wednesday, January 23, 2008

ජාතියම බත බුලතින් පෝ‌ෂණය කරන්නට අපේ රජදරුවන් වැව් අමුණු ඉදි කලහ. පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය නම් විරුදාවලිය ලැබීමට තරම් ආදී අප සිංහලය බත බුලතින් පෝ‌ෂණය වී තිබුණේය. පුරාවෘත්තයන් වලට අනුව සොරබොර වැව ඉදි කරනලද්දේ බුලතා යෝධයා විසිනි. මෙම සටහන බුලතා යෝධයා පිළිබදව පැවසීමට නොව එවන් යෝධ වැඩක් කරන කුවින්ටි මාමා ගැනය. හේ තනියම වැවක් හදන්නට වෙරදරයි. අද වැව් තැනීමට අදහස් කරන අය බොහෝය. නමුත් ඒවා හුදෙක්ම අදහස් පමණි. නමුත් කුවින්ටි මාමාගේ වැවෙහි වැඩ බොහෝදුරට අවසන්ය. මේ ඔහුගේ කතාවයි.

මෙම සටහන ඉඩම් බිම් වල් ගසින් පිරෙද්දී කම්මැලිකමෙන් බලා සිටින මිනිසුන් සිටින යුගයක අනුන්ගේ ඉඩම් අස්වද්දන්නට දියවර ලබා දීමට වෙහෙසෙන ඒ ඔහුගේ වෑයමට උපහාරයක් ලෙසිනි.

උපුටා ගන්නා ලද්දේ රිවිර පුවත්පත.

Posted by K.C. Hewage at 8:35 PM 0 comments  

Alston Koch dedication to N0. 1 Spin Doctor MURALI

Sunday, January 20, 2008

Australian singing legend Alston Koch who was born in Sri Lanka has attracted worldwide interest with his tribute song to the world's greatest bowler in the history of cricket, Muttiah Muralitharan. 'Murali' is now the world's leading wicket taker, he swept past Australian spin bowler Shane Warne's record recently when Sri Lanka played England in a 3 test match series on the island.

In London, Muttiah Muralitharan received a standing ovation when his name was mentioned at the 'We, Children of the Pearl' cultural show held at Imperial College on 15th December 2007. Murali was hailed as a wonderful example of diversity in action in Sri Lanka.

Alston Koch has recorded the only tribute song officially endorsed by Murali himself.Alston told World Music Central that he has also released a music video to go with his 'Murali' song. It has been played by radio and TV stations in three continents and been even mentioned on the BBC's 'Test Match Special.'

He is the only Sri Lankan-born singer song-writer to be signed to an international record label and have success in Australia, Asia and Europe with Platinum & Gold record status.

Information Source from World Music Central

Posted by K.C. Hewage at 3:21 PM 0 comments  

අපි අපේ මවු බසට ජීවය දෙමු.

Thursday, January 17, 2008

If you can not see following post plz visit http://tech.thiwanka.com and install sinhala unicode in your PC.

අපි අපේ මවු බසට ජීවය දෙමු.

ප්‍රෳඩ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වූ අප සතුව අන් කිසිදු භාෂාවකට නොදෙවෙනි වූ අලංකාර වූත් අර්ථ සම්පන්න වූත් භෂාවක් ඇත. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් වර්තමානයේදී අප සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමෙහි විශාල අඩුවක් දක්නට ඇත. එයට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇති කරුණක් වන්නේ නවීන තාක්ෂණයෙහි ආගමනයයි. මක්නිසාද, නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේදී අප සැමවිටම ගැටෙනනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සමග නිසාය.

නමුත් අන් රටවල් හා සංසන්දනය කිරීමේදී(උදා:- ජපානය), එම රටවල් නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ තම මවු භාෂාවෙනි. ඔවුන් නවීන තාක්ෂණික මෙවලම් තම රටට සහ භාෂාවට ඔබින ආකාරට සකස් කොට ඇත. නමුත් අප ශ්‍රී ලාංකාව සැලකීමේදී මෙම තත්වය දක්නට ඇතතේ ඉතාමත් සුළු වශයෙනි. එයද සිදු වී ඇතතේ පර්යේෂණ කටයුතු සදහාය. මේ ආකාරයට සිංහල භාෂාවෙහි භාවිතය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වුවහොත් සිංහල භාෂාව මිය ගිය භාෂාවක් වනු නොවනුමානය.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරීම වරදක් නොවේ. එය භාවිතා කල යුතුය. නමුත් එය කල යුත්තේ අප සිංහල භාෂාව රැක ගනිමිනි.

සිංහල භාෂාව නවීන තාක්ෂණය සමග අනුගත කිරීමෙහිලා ආයතන කිහිපයක් අගනා සේවයක් ඉටු කරයි. එය පැසසිය යුතු මෙන්ම ජාතික සේවයකි.

සිංහල භාෂාව පරිගණක තාක්ෂණය සමග අනුගත කිරීම සදහා උපදෙස් පහත වෙබ් ලිපිනයන්ගෙන් ලබා ගත හැක.
1.) ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා
http://sinhala.sourceforge.net/

2). වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා
http://fonts.lk/

අපි අපේ මවු බසට ජීවය දෙමු.

Posted by K.C. Hewage at 8:26 PM 4 comments  

IR – Decoder for Sony Remotes

Sunday, January 13, 2008

Infrared remote control has been around for a very long time now, and we tend to take it for granted. Yet, it is a marvel of modern technology, which allows a whole variety of devices to be activated with the touch of a button. Remote control handsets are so abundant that they may be purchased new for a few pounds, which makes them viable items for experimentation. There are dedicated chips available that will decode the signals from a particular handset, however, with the flexibility and cost effectiveness of the PIC range of microcontrollers we can develop a decoding subroutine that may be placed into your own programs, or used as a standalone infrared to RS232 converter.

It is not my intention to teach you how to program a PICmicro, therefore, throughout this article; it is assumed that you already have some knowledge of either assembler or PicBASIC Pro. And that you have a means of programming the PIC16F84. For more information concerning the PicBASIC range of compilers, as well as an assortment of programmers, visit Crownhill Associate’s dedicated web site at www.picbasic.co.uk. For information concerning assembler programming, visit Microchip’s web site at www.microchip.com.

Here is the circuit diagram. I successfully built this.The out put of RS232 is like this

IR_BUT<Button Code>\rIR_DEV<Device Code>\r

Button Code is the value assigned to the button i.e E00(in hex) is the value for for Number 1 button
Device code is the value assigned to the device.

Source Code written is PICBasic

'****************************************************************
'* Name : Sony_ir.BAS
'* Author : K.C. Hewage
'* Date : 2/1/2007
'* Version : 1.0
'* Notes :
'****************************************************************

Include "modedefs.bas"

DEFINE OSC 4

'*******Alias************

Red_Led var PORTA.0
Green_Led var PORTA.1
IR_Sense var PORTA.2
Serial_out var PORTA.3

'*******Variables************

IR_Dev var byte
IR_But var byte
ST var word
IR_Word var st
BitCnt var byte
ID var byte
IR_Valid var bit


Serout Serial_out,N9600,["My IR Device",13]
Serout Serial_out,N9600,["Hello",13]


Main:

low red_led
low green_led

gosub irin

If IR_Valid = 1 then

high red_led
pause 200
low red_led

Serout PortA.3,N9600,["IR_BUT", ir_but, 13, "IR_DEV", IR_dev, 13]

endif

goto main

IRIN:

IR_Valid = 1

pulsin IR_Sense, 0, st

If st < ir_valid =" 0"> 270 then IR_Valid = 0 : Return' If not valid then exit

ir_word = 0
ID = 0
ir_but = 0
ir_dev = 0

For Bitcnt=0 to 11 ' Create a loop of 12
Pulsin ir_sense,0,Id ' Receive the IR bit pulse

If id >= 90 then ' If it's >= 90 then we've received a 1
ir_word.0[bitcnt] = 1
else
ir_word.0[bitcnt] = 0
endif

Next ' Close the loop

ir_but = ir_word & %01111111
ir_dev = 011111 & (ir_word >> 7)

return
Posted by K.C. Hewage at 1:13 AM  

Middleware Architecture Assignment

Friday, January 4, 2008

Everyone knows about Hearts Game in Windows. We have been given an assignment of Middle ware Architecture Course unit to recreate the Hearts Game which can be played in a Network using RMI(Remote Method Invocation) and RPC(Remote Procedure Call). This program is written in java.
Here, I didn't implemented all the features in Hearts Game. But basic rules & functionalities are implemented. You are welcome for comments.

Hearts ClientHeart ServerYou can download New One from here (No Source Code included)

Posted by K.C. Hewage at 4:07 AM 2 comments